هاست ابری، لینوکس و ویندوز

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_1


شروع از   1,200,000 ريال
شش ماهه

   پهنای باند نامحدود

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_2


شروع از   1,800,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_3


شروع از   2,400,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_4


شروع از   3,600,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_5


شروع از   4,800,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_6


شروع از   9,600,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری لینوکس پلان _ CLOUD_7


شروع از   14,400,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_1


شروع از   1,200,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_2


شروع از   1,800,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_3


شروع از   2,400,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_4


شروع از   3,600,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_5


شروع از   4,800,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_6


شروع از   9,600,000 ريال
شش ماهه

میزبانی وب ابری ویندوز پلان _ W_CLOUD_7


 
14,400,000 ريال
شش ماهه

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/cloud/