هاست اقتصادی (ایران)

هاست 50 مگابایت لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   600,000 ريال
شش ماهه

هاست 100 مگابایت لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   900,000 ريال
شش ماهه

هاست 500 مگابایت لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   1,800,000 ريال
شش ماهه

هاست 1000 مگابایت لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   2,400,000 ريال
شش ماهه

هاست 2000 مگابایت لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   3,600,000 ريال
شش ماهه

هاست 5 گیگابایت لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   7,200,000 ريال
شش ماهه

هاست نامحدود لینوکس اقتصادی ایران


شروع از   10,200,000 ريال
شش ماهه

هاست 50 مگابایت ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   600,000 ريال
شش ماهه

هاست 100 مگابایت ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   900,000 ريال
شش ماهه

هاست 500 مگابایت ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   1,800,000 ريال
شش ماهه

هاست 1 گیگابایت ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   2,400,000 ريال
شش ماهه

هاست 2 گیگابایت ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   3,600,000 ريال
شش ماهه

هاست 5 گیگابایت ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   7,200,000 ريال
شش ماهه

هاست نامحدود ویندوز اقتصادی ایران


شروع از   12,000,000 ريال
شش ماهه

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/eco-windows/
   https://www.maralhost.com/web-hosting/linux/#Eco-ir