هاست دانلود

هاست دانلود پلان DL01


شروع از   700,000 ريال
ماهانه

هاست دانلود پلان DL02


شروع از   1,500,000 ريال
ماهانه

هاست دانلود پلان DL03


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

هاست دانلود پلان DL04


شروع از   3,500,000 ريال
ماهانه

هاست دانلود پلان DL05


شروع از   5,000,000 ريال
ماهانه

هاست دانلود پلان DL06


شروع از   7,500,000 ريال
ماهانه

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/file/