نمایندگی میزبانی وب

RLI-1


Alustades   700,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-2


Alustades   1,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 4 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-3


Alustades   2,100,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-4


Alustades   3,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-5


Alustades   4,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 40 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-6


Alustades   7,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 200گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-1


Alustades   1,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-2


Alustades   1,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 4 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-3


Alustades   2,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-4


Alustades   3,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-5


Alustades   4,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 40 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-6


Alustades   13,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-1


Alustades   1,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-2


Alustades   2,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-3


Alustades   3,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-4


Alustades   4,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-5


Alustades   6,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 100 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-6


Alustades   10,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-A


Alustades   850,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-B


Alustades   1,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 5 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-C


Alustades   2,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-D


Alustades   3,000,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-E


Alustades   3,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 30 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-F


Alustades   5,500,000 ريال
Kord kuus

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


Included With Every Plan

   https://www.maralhost.com/reseller/web-hosting/