نمایندگی میزبانی وب

RLI-1


Починаючи від   700,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-2


Починаючи від   1,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 4 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-3


Починаючи від   2,100,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-4


Починаючи від   3,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-5


Починаючи від   4,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 40 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-6


Починаючи від   7,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 200گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-1


Починаючи від   1,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-2


Починаючи від   1,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 4 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-3


Починаючи від   2,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-4


Починаючи від   3,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-5


Починаючи від   4,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 40 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-6


Починаючи від   13,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-1


Починаючи від   1,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-2


Починаючи від   2,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-3


Починаючи від   3,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-4


Починаючи від   4,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-5


Починаючи від   6,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 100 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-6


Починаючи від   10,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-A


Починаючи від   850,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-B


Починаючи від   1,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 5 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-C


Починаючи від   2,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-D


Починаючи від   3,000,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-E


Починаючи від   3,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 30 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-F


Починаючи від   5,500,000 ريال
Щомісячно

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


Включено в кожному плані

   https://www.maralhost.com/reseller/web-hosting/