هاست لینوکس اشتراکی ، داخل ایران و اروپا

Linux_Shared_IR_Starter


Vanaf   1,000,000 ريال
Maandelijks

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: 1 وبسایت

   موقعیت: ایران

   مناسب برای تعداد بازدید: تا 5000 بازدید روزانه

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر تعداد سایت روی هر سرور:

   وب سرور: لایت اسپید

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   پشتیبانی از آخرین ورژن php: بله

   منابع اختصاصی: بله

   انتقال رایگان: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Linux_Shared_IR_Standard


Vanaf   1,750,000 ريال
Maandelijks

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: 3 وبسایت

   موقعیت: ایران

   مناسب برای تعداد بازدید: تا 5000 بازدید روزانه

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر تعداد سایت روی هر سرور:

   وب سرور: لایت اسپید

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   پشتیبانی از آخرین ورژن php: بله

   منابع اختصاصی: بله

   انتقال رایگان: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Linux_Shared_IR_Turbo


Vanaf   2,500,000 ريال
Maandelijks

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: نامحدود

   موقعیت: ایران

   مناسب برای تعداد بازدید: تا 5000 بازدید روزانه

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر تعداد سایت روی هر سرور:

   وب سرور: لایت اسپید

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   پشتیبانی از آخرین ورژن php: بله

   منابع اختصاصی: بله

   انتقال رایگان: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Linux_Shared_DE_Starter


Vanaf   1,000,000 ريال
Maandelijks

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: 1 وبسایت

   موقعیت: آلمان

   مناسب برای تعداد بازدید: تا 5000 بازدید روزانه

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر تعداد سایت روی هر سرور:

   وب سرور: لایت اسپید

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   پشتیبانی از آخرین ورژن php: بله

   منابع اختصاصی: بله

   انتقال رایگان: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Linux_Shared_DE_Standard


Vanaf   1,750,000 ريال
Maandelijks

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: 3 وبسایت

   موقعیت: آلمان

   مناسب برای تعداد بازدید: تا 5000 بازدید روزانه

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر تعداد سایت روی هر سرور:

   وب سرور: لایت اسپید

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   پشتیبانی از آخرین ورژن php: بله

   منابع اختصاصی: بله

   انتقال رایگان: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Linux_Shared_DE_Turbo


Vanaf   2,500,000 ريال
Maandelijks

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   تعداد وب سایت میزبانی: نامحدود

   موقعیت: آلمان

   مناسب برای تعداد بازدید: تا 5000 بازدید روزانه

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر تعداد سایت روی هر سرور:

   وب سرور: لایت اسپید

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   پشتیبانی از آخرین ورژن php: بله

   منابع اختصاصی: بله

   انتقال رایگان: بله

   امکان ریستور سریع: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps