هاست ویندوز اشتراکی ، داخل ایران و اروپا

Windows_Shared_IR_STARTER


Начиная от   1,000,000 ريال
ежемесячно

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   موقعیت: ایران

   تعداد وبسایت میزبانی: 1 وبسایت

   مناسب برای بازدید روزانه: تا 5000 بازدید کننده

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر وب سایت روی هر سرور: 300 سایت

   SQL Server: ورژن های 2016/2017

   پشتیبانی از PHP: نسخه 7 به بعد

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود (unmetered)

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 300

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Windows_Shared_IR_STANDARD


Начиная от   1,750,000 ريال
ежемесячно

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   موقعیت: ایران

   تعداد وبسایت میزبانی: 5 وبسایت

   مناسب برای بازدید روزانه: تا 5000 بازدید کننده

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر وب سایت روی هر سرور: 300 سایت

   SQL Server: ورژن های 2016/2017

   پشتیبانی از PHP: نسخه 7 به بعد

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود (unmetered)

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 300

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Windows_Shared_IR_TURBO


Начиная от   2,500,000 ريال
ежемесячно

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   موقعیت: ایران

   تعداد وبسایت میزبانی: 10 وبسایت

   مناسب برای بازدید روزانه: تا 5000 بازدید کننده

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر وب سایت روی هر سرور: 300 سایت

   SQL Server: ورژن های 2016/2017

   پشتیبانی از PHP: نسخه 7 به بعد

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود (unmetered)

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 300

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Windows_Shared_DE_STARTER


Начиная от   1,000,000 ريال
ежемесячно

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   موقعیت: آلمان

   تعداد وبسایت میزبانی: 1 وبسایت

   مناسب برای بازدید روزانه: تا 5000 بازدید کننده

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر وب سایت روی هر سرور: 300 سایت

   SQL Server: ورژن های 2016/2017

   پشتیبانی از PHP: نسخه 7 به بعد

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود (unmetered)

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 300

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Windows_Shared_DE_STANDARD


Начиная от   1,750,000 ريال
ежемесячно

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   موقعیت: آلمان

   تعداد وبسایت میزبانی: 5 وبسایت

   مناسب برای بازدید روزانه: تا 5000 بازدید کننده

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر وب سایت روی هر سرور: 300 سایت

   SQL Server: ورژن های 2016/2017

   پشتیبانی از PHP: نسخه 7 به بعد

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود (unmetered)

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 300

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps

Windows_Shared_DE_TURBO


Начиная от   2,500,000 ريال
ежемесячно

   فضای دیسک: NVME و نامحدود (unmetered)

   ترافیک ماهیانه: نامحدود (unmetered)

   موقعیت: آلمان

   تعداد وبسایت میزبانی: 10 وبسایت

   مناسب برای بازدید روزانه: تا 5000 بازدید کننده

   دامنه رایگان IR: بله

   تعداد ایمیل در ساعت: 100 ارسال/ساعت

   بکاپ گیری: هفتگی

   حد اکثر وب سایت روی هر سرور: 300 سایت

   SQL Server: ورژن های 2016/2017

   پشتیبانی از PHP: نسخه 7 به بعد

   تعداد دیتابیس MYSQL: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای دیتابیس: 10GB

   تعداد دیتابیس MSSQL: نامحدود (unmetered)

   تعداد کانکشن همزمان دیتابیس: 300

   تعداد اکانت ایمیل: نامحدود (unmetered)

   مجموع فضای ایمیل مجاز: 10GB

   امکان ریستور سریع: بله

   انتقال رایگان: بله

   خدمات پشتیبانی 24 ساعته: بله

   آپلینک سرور: 1Gbps