گواهینامه SSL

Globe FREE SSL


 
0 ريال

   زمان استفاده: 30 روز رایگان

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: Globe SSL

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام دامنه‌ها به جز دامنه ir

Globe SSL STANDARD SSL


 
2,873,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: Globe SSL

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

Comodo Domain Validation SSL


 
3,315,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: COMODO

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

CERTUM COMMERCIAL SSL_ONE_Year


 
5,070,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: CERTUM

   مدت زمان اعتبار: 1 سال

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها ، توصیه شده برای دامنه ir

CERTUM COMMERCIAL SSL_2_Years


 
10,140,000 ريال
دوساله

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: CERTUM

   مدت زمان اعتبار: 2 سال

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها ، توصیه شده برای دامنه ir

Thawte SSL 123


 
15,382,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: Thawte

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

Globe SSL STANDARD Wildcard SSL


 
28,730,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: Wildcard DV

   شرکت صادر کننده: Globe SSL

   مدت زمان اعتبار: 1 سال

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

Comodo Wildcard SSL


 
28,730,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   نام گواهینامه: Comodo Wildcard SSL

   شرکت صادر کننده: Comodo

   گرین بار: ندارد

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه IR

Certum Wildcard SSL_ON_YEAR


 
33,462,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: Wildcard DV

   شرکت صادر کننده: Certum

   پوشش دامنه ها: تمام دامنه ها ، پیشنهاد شده برای دامنه ir

Certum Wildcard SSL_2_YEARS


 
66,924,000 ريال
دوساله

   نوع گواهینامه: Wildcard DV

   شرکت صادر کننده: Certum

   مدت زمان اعتبار: 2 سال

   پوشش دامنه ها: تمام دامنه‌ها ، پیشنهاد شده برای دامنه ir

RapidSSL Wildcard SSL


 
52,510,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: RapidSSL

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

Comodo Positive Wildcard SSL


 
39,780,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   نام گواهینامه: Comodo Positive Wildcard SSL

   شرکت صادر کننده: Comodo

   گرین بار: ندارد

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه IR

Thawte SSL 123 Wildcard SSL


 
126,633,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   نام گواهینامه: Thawte SSL 123 Wildcard SSL

   شرکت صادر کننده: Thawte

   گرین بار: ندارد

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه IR

Comodo SGC Wildcard SSL


 
350,506,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   نام گواهینامه: Comodo SGC Wildcard SSL

   شرکت صادر کننده: Comodo

   گرین بار: ندارد

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه IR

Globe SSL Multi Domain


شروع از   9,724,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: Multi domain DV

   شرکت صادر کننده: Globe SSL

   مدت زمان اعتبار: 1 سال

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام دامنه‌ها به جز دامنه ir

GeoTrust QuickSSL Premium


 
25,459,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: Geo Trust

   مدت زمان اعتبار: 1 سال

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

RapidSSL DV SSL


 
4,774,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: RapidSSL

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

Sectigo PositiveSSL


 
7,952,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   شرکت صادر کننده: Sectigo

   مدت زمان اعتبار: 1 سال

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه ir

COMODO Essential SSL


 
5,304,000 ريال
سالانه

   نوع گواهینامه: DV

   نام گواهینامه: COMODO Essential SSL

   شرکت صادر کننده: Globe SSL

   گرین بار: ندارد

   پوشش دامنه ها: قابل ثبت برای تمام TLD ها به جز دامنه IR

Certum EV SSL (EXTENDED VALIDATION)_ONE_YEAR


 
47,658,000 ريال
سالانه

نیازمند ترجمه مدارک ثبت شرکت


   نوع گواهینامه: EV

   شرکت صادر کننده: Certum

   مدت زمان اعتبار: 1 سال

   پوشش دامنه ها: برای تمام دامنه ها، پیشنهاد شده برای دامنه ir و شرکت های ایرانی

Certum EV SSL (EXTENDED VALIDATION )_2_YEARs


 
95,316,000 ريال
دوساله

نیازمند ترجمه مدارک ثبت شرکت


   نوع گواهینامه: EV

   شرکت صادر کننده: Certum

   مدت زمان اعتبار: 2 سال

   پوشش دامنه ها: برای تمام دامنه ها، پیشنهاد شده برای دامنه ir و شرکت های ایرانی