هاست دانلود

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL01


شروع از   700,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۲۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL02


شروع از   1,500,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۵۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL03


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL04


شروع از   3,500,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۲۵۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL05


شروع از   5,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۵۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL06


شروع از   7,500,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۱۰۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: آلمان

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-01


 
1,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۲۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-02


 
2,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۵۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-03


 
3,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-05


 
9,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۵۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-04


 
6,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۲۵۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-06


 
15,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۱۰۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-07


 
20,000,000 ريال
ماهانه

   هاست: دانلود

   فضای دیسک: ۲۰۰۰ گیگابایت

   پهنای باند: نامحدود

   پورت: 10 گیگابیت

   کشور میزبان: ایران

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/file/