هاست دانلود خارج از ایران پلان DL01

شروع از
2,100,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL02

شروع از
4,500,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL03

شروع از
6,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL04

شروع از
10,500,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 250 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL05

شروع از
15,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 500 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL06

شروع از
22,500,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۱۰۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-01

3,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-02

6,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-03

9,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 100 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-05

27,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 500 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-04

18,000,000 ريال
ماهانه
 • فضای میزبانی 250 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 40 گیگابایت
 • موقعیت ایران

همراه با هر پلن میباشد

 • https://www.maralhost.com/web-hosting/file/