هاست دانلود خارج از ایران پلان DL01

شروع از
700,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۲۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL02

شروع از
1,500,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۵۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL03

شروع از
2,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۱۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL04

شروع از
3,500,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۲۵۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL05

شروع از
5,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۵۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود خارج از ایران پلان DL06

شروع از
7,500,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۱۰۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان آلمان

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-01

1,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۲۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-02

2,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۵۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-03

3,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۱۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-05

9,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۵۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-04

6,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۲۵۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-06

15,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۱۰۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

هاست دانلود داخل ایران پلان IR-Dl-07

20,000,000 ريال
ماهانه
 • هاست دانلود
 • فضای دیسک ۲۰۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت 10 گیگابیت
 • کشور میزبان ایران

همراه با هر پلن میباشد

 • https://www.maralhost.com/web-hosting/file/