هاست حرفه ای، لینوکس و ویندوز

هاست لینوکس_Pro_50MB


شروع از   1,500,000 ريال
شش ماهه

هاست لینوکس_Pro_100MB


شروع از   2,100,000 ريال
شش ماهه

هاست لینوکس_Pro_500MB


شروع از   4,200,000 ريال
شش ماهه

هاست لینوکس_Pro_1000MB


شروع از   6,000,000 ريال
شش ماهه

هاست لینوکس_Pro_3000MB


شروع از   12,000,000 ريال
شش ماهه

هاست لینوکس_Pro_5000MB


شروع از   18,000,000 ريال
شش ماهه

هاست لینوکس_Pro_15000MB


 
36,000,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_1


شروع از   900,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_2


شروع از   1,500,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_3


شروع از   3,000,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_4


شروع از   4,200,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_5


شروع از   8,400,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_6


شروع از   12,600,000 ريال
شش ماهه

هاست حرفه ای ویندوز_W_PRO_7


شروع از   25,200,000 ريال
شش ماهه

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/linux/#pro
   https://www.maralhost.com/web-hosting/pro-windows/