سرویس میزبانی وب ورودپرس

WP-HS01


شروع از   1,000,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس خارج از ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 1 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

WP-HS02


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس خارج از ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 2 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

WP-HS03


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس خارج از ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 3 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

WP-HS04


شروع از   4,500,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس خارج از ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 5 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

Iran-WP-HS01


شروع از   1,000,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس ابری ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 1 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

Iran-WP-HS02


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس ابری ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 2 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

Iran-WP-HS03


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس ابری ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 3 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

Iran-WP-HS04


شروع از   4,500,000 ريال
ماهانه

هاست وردپرس ابری ایران


   فضای دیسک: نامحدود

   پهنای باند: نامحدود

   تعداد وب سایت میزبانی: 5 دامنه

   آپلینک: 10 گیگابیت

همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/web-hosting/wordpress