نمایندگی میزبانی وب

RLI-1


شروع از   700,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-2


شروع از   1,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-3


شروع از   2,100,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-4


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-5


شروع از   4,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 100 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RLI-6


شروع از   7,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-1


شروع از   1,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-2


شروع از   1,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 4 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-3


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-4


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-5


شروع از   4,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 40 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RL-6


شروع از   13,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس خارج از ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-1


شروع از   1,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-2


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-3


شروع از   3,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-4


شروع از   4,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-5


شروع از   6,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 100 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


RW-6


شروع از   10,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز خارج از ایران
فضای دیسک 200 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-A


شروع از   850,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 2 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-B


شروع از   1,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 5 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-C


شروع از   2,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 10 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-D


شروع از   3,000,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 20 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-E


شروع از   3,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 30 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


IR-F


شروع از   5,500,000 ريال
ماهانه

نمایندگی هاست ویندوز ایران
فضای دیسک 50 گیگابایت
تعداد اکانت نامحدود


همراه با هر پلن میباشد

   https://www.maralhost.com/reseller/web-hosting/