سرور مجازی

EU-VPS-PRO-1


شروع از   8,000,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME اروپا

   سی پی یو: دو هسته ( 6GHZ )

   رم: ۲ گیگابایت

   فضای دیسک: ۳۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-PRO-2


شروع از   9,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME اروپا

   سی‌پی‌یو: دو هسته ( 6GHZ )

   رم: ۴ گیگابایت

   فضای دیسک: ۶۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-PRO-3


شروع از   11,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME اروپا

   سی‌پی‌یو: چهار هسته ( 12GHZ )

   رم: ۸ گیگابایت

   فضای دیسک: ۸۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-PRO-4


شروع از   14,000,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME اروپا

   سی‌پی‌یو: چهار هسته ( 12GHZ )

   رم: ۱۶ گیگابایت

   فضای دیسک: ۱۲۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-PRO-5


شروع از   19,000,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME اروپا

   سی‌پی‌یو: شش هسته ( 18GHZ )

   رم: ۲۴ گیگابایت

   فضای دیسک: ۱۶۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-PRO-6


شروع از   24,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME اروپا

   سی‌پی‌یو: شش هسته ( 18GHZ )

   رم: ۳۲ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۲۴۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

IR-VPS-PRO-1


شروع از   6,750,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME ایران

   سی‌پی‌یو: دو هسته ( 6GHZ )

   رم: ۲ گیگابایت

   فضای دیسک: ۳۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-PRO-2


شروع از   7,600,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME ایران

   سی‌پی‌یو: دو هسته ( 6GHZ )

   رم: ۴ گیگابایت

   فضای دیسک: ۶۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-PRO-3


شروع از   9,100,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME ایران

   سی‌پی‌یو: چهار هسته ( 12GHZ )

   رم: ۸ گیگابایت

   فضای دیسک: ۸۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-PRO-4


شروع از   10,600,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME ایران

   سی‌پی‌یو: چهار هسته ( 12GHZ )

   رم: ۱۶ گیگابایت

   ظرفیت فضای دیسک: ۱۲۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-PRO-5


شروع از   13,700,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME ایران

   سی‌پی‌یو: شش هسته ( 18GHZ )

   رم: ۲۴ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۱۶۰ گیگابایتNVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-PRO-6


شروع از   16,900,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد NVME ایران

   سی‌پی‌یو: شش هسته ( 18GHZ )

   رم: ۳۲ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۲۴۰ گیگابایت NVMe

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

EU-VPS-ECO-1


شروع از   6,300,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD اروپا

   سی‌پی‌یو: یک هسته ( 2GHZ )

   رم: ۱ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۴۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-ECO-2


شروع از   7,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD اروپا

   سی‌پی‌یو: دو هسته ( 4GHZ )

   رم: ۳ گیگابایت

   فضای دیسک: ۸۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-ECO-3


شروع از   8,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD اروپا

   سی‌پی‌یو: دو هسته ( 4GHZ )

   رم: ۶ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۱۲۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-ECO-4


شروع از   10,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD اروپا

   سی‌پی‌یو: سه هسته ( 6GHZ )

   رم: 9 گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۱۶۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

EU-VPS-ECO-5


شروع از   13,500,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD اروپا

   سی‌پی‌یو: سه هسته ( 6GHZ )

   رم: ۱۲ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۲۴۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: اروپا

IR-VPS-ECO-1


شروع از   5,650,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD ایران

   سی‌پی‌یو: یک هسته ( 2GHZ )

   رم: ۲ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۳۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-ECO-2


شروع از   6,400,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD ایران

   سی‌پی‌یو: سه هسته ( 6GHZ )

   رم: ۶ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۶۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-ECO-3


شروع از   7,650,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD ایران

   سی‌پی‌یو: چهار هسته ( 8GHZ )

   رم: ۸ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۱۲۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران

IR-VPS-ECO-4


شروع از   10,800,000 ريال
ماهانه

   نوع سرور مجازی: هارد SSD ایران

   سی‌پی‌یو: هشت هسته ( 16GHZ )

   رم: ۱۶ گیگابایت

   ظرفیت دیسک: ۱۸۰ گیگابایت SSD

   ترافیک: نامحدود

   موقعیت: ایران