Windows_Shared_IR_STARTER

شروع از
1,750,000 ريال
ماهانه
 • فضای دیسک NVME و نامحدود (unmetered)
 • ترافیک ماهیانه نامحدود (unmetered)
 • موقعیت ایران
 • تعداد وبسایت میزبانی 1 وبسایت
 • مناسب برای بازدید روزانه تا 5000 بازدید کننده
 • دامنه رایگان IR بله
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 ارسال/ساعت
 • بکاپ گیری هفتگی
 • حد اکثر وب سایت روی هر سرور 300 سایت
 • SQL Server ورژن های 2016/2017
 • پشتیبانی از PHP نسخه 7 به بعد
 • تعداد دیتابیس MYSQL نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای دیتابیس 10GB
 • تعداد دیتابیس MSSQL نامحدود (unmetered)
 • تعداد کانکشن همزمان دیتابیس 300
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای ایمیل مجاز 10GB
 • امکان ریستور سریع بله
 • انتقال رایگان بله
 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته بله
 • آپلینک سرور 1Gbps

Windows_Shared_IR_STANDARD

3,070,000 ريال
ماهانه
 • فضای دیسک NVME و نامحدود (unmetered)
 • ترافیک ماهیانه نامحدود (unmetered)
 • موقعیت ایران
 • تعداد وبسایت میزبانی 5 وبسایت
 • مناسب برای بازدید روزانه تا 5000 بازدید کننده
 • دامنه رایگان IR بله
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 ارسال/ساعت
 • بکاپ گیری هفتگی
 • حد اکثر وب سایت روی هر سرور 300 سایت
 • SQL Server ورژن های 2016/2017
 • پشتیبانی از PHP نسخه 7 به بعد
 • تعداد دیتابیس MYSQL نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای دیتابیس 10GB
 • تعداد دیتابیس MSSQL نامحدود (unmetered)
 • تعداد کانکشن همزمان دیتابیس 300
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای ایمیل مجاز 10GB
 • امکان ریستور سریع بله
 • انتقال رایگان بله
 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته بله
 • آپلینک سرور 1Gbps

Windows_Shared_IR_TURBO

شروع از
4,380,000 ريال
ماهانه
 • فضای دیسک NVME و نامحدود (unmetered)
 • ترافیک ماهیانه نامحدود (unmetered)
 • موقعیت ایران
 • تعداد وبسایت میزبانی 10 وبسایت
 • مناسب برای بازدید روزانه تا 5000 بازدید کننده
 • دامنه رایگان IR بله
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 ارسال/ساعت
 • بکاپ گیری هفتگی
 • حد اکثر وب سایت روی هر سرور 300 سایت
 • SQL Server ورژن های 2016/2017
 • پشتیبانی از PHP نسخه 7 به بعد
 • تعداد دیتابیس MYSQL نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای دیتابیس 10GB
 • تعداد دیتابیس MSSQL نامحدود (unmetered)
 • تعداد کانکشن همزمان دیتابیس 300
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای ایمیل مجاز 10GB
 • امکان ریستور سریع بله
 • انتقال رایگان بله
 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته بله
 • آپلینک سرور 1Gbps

Windows_Shared_DE_STARTER

شروع از
1,750,000 ريال
ماهانه
 • فضای دیسک NVME و نامحدود (unmetered)
 • ترافیک ماهیانه نامحدود (unmetered)
 • موقعیت آلمان
 • تعداد وبسایت میزبانی 1 وبسایت
 • مناسب برای بازدید روزانه تا 5000 بازدید کننده
 • دامنه رایگان IR بله
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 ارسال/ساعت
 • بکاپ گیری هفتگی
 • حد اکثر وب سایت روی هر سرور 300 سایت
 • SQL Server ورژن های 2016/2017
 • پشتیبانی از PHP نسخه 7 به بعد
 • تعداد دیتابیس MYSQL نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای دیتابیس 10GB
 • تعداد دیتابیس MSSQL نامحدود (unmetered)
 • تعداد کانکشن همزمان دیتابیس 300
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای ایمیل مجاز 10GB
 • امکان ریستور سریع بله
 • انتقال رایگان بله
 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته بله
 • آپلینک سرور 1Gbps

Windows_Shared_DE_STANDARD

شروع از
3,070,000 ريال
ماهانه
 • فضای دیسک NVME و نامحدود (unmetered)
 • ترافیک ماهیانه نامحدود (unmetered)
 • موقعیت آلمان
 • تعداد وبسایت میزبانی 5 وبسایت
 • مناسب برای بازدید روزانه تا 5000 بازدید کننده
 • دامنه رایگان IR بله
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 ارسال/ساعت
 • بکاپ گیری هفتگی
 • حد اکثر وب سایت روی هر سرور 300 سایت
 • SQL Server ورژن های 2016/2017
 • پشتیبانی از PHP نسخه 7 به بعد
 • تعداد دیتابیس MYSQL نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای دیتابیس 10GB
 • تعداد دیتابیس MSSQL نامحدود (unmetered)
 • تعداد کانکشن همزمان دیتابیس 300
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای ایمیل مجاز 10GB
 • امکان ریستور سریع بله
 • انتقال رایگان بله
 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته بله
 • آپلینک سرور 1Gbps

Windows_Shared_DE_TURBO

شروع از
4,380,000 ريال
ماهانه
 • فضای دیسک NVME و نامحدود (unmetered)
 • ترافیک ماهیانه نامحدود (unmetered)
 • موقعیت آلمان
 • تعداد وبسایت میزبانی 10 وبسایت
 • مناسب برای بازدید روزانه تا 5000 بازدید کننده
 • دامنه رایگان IR بله
 • تعداد ایمیل در ساعت 100 ارسال/ساعت
 • بکاپ گیری هفتگی
 • حد اکثر وب سایت روی هر سرور 300 سایت
 • SQL Server ورژن های 2016/2017
 • پشتیبانی از PHP نسخه 7 به بعد
 • تعداد دیتابیس MYSQL نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای دیتابیس 10GB
 • تعداد دیتابیس MSSQL نامحدود (unmetered)
 • تعداد کانکشن همزمان دیتابیس 300
 • تعداد اکانت ایمیل نامحدود (unmetered)
 • مجموع فضای ایمیل مجاز 10GB
 • امکان ریستور سریع بله
 • انتقال رایگان بله
 • خدمات پشتیبانی 24 ساعته بله
 • آپلینک سرور 1Gbps